അൽ-ഖറാ പർവ്വതമുൾപ്പടെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യാത്രാവിവരണം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

റിയാദ് : സൗദിഅറേബ്യയിലെ മനോഹരമായ അൽ-ഖറാ പർവ്വതമുൾപ്പടെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ റാഫി പാങ്ങോട് നൽകുന്ന യാത്രാവിവരണം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു