ഷാർജ പുസ്തകോത്സവം 2020.

യു. എ. ഇ :ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ പുസ്തകമേളകളിൽ ഒന്നായ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയ്ക്ക് തിരിതെളിഞ്ഞു. അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് അതിശയങ്ങളുടെ കാഴ്ച്ചകളുമായി…